دکتر سید مهدی انارکی

دندانپزشک و متخصص درمان  و جراحی ریشه

 

فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی در سال 1391

فارغ التحصیل رشته اندودانتیکس (درمان ریشه) از دانشگاه

علوم پزشکی مشهد در سال 1393

دارای بورد تخصصی اندودانتیکس